ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 2564

ขอเชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมคิด ร่วมทำ นำเสนอแนวคิดนวัตกรรม Idea Suggestion ประจำปีงบประมาณ 2564 ในงานระดมกึ๋น วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลาน INNOVATION ห้องโสตทัศนวัสดุ ขั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

กำหนดการ

  • 09.15 น. แนะนำระบบ Innovation
  • 09.30 น. รับฟังข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการระดมความคิดสร้างนวัตกรรม (ผลการประเมินและปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการทั้ง 3 )
  • 10.00 น. รับฟังแนวนโยบายการพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ โดย ทีมบริหาร(ผอ.และรอง)
  • 10.15 น. บุคลากรร่วมระดมกึ๋น
  • 11.00 น. นำเสนอแนวคิดพอสังเขป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หมายเหตุ : พร้อมรับประทานอาหารว่างแบบชิลๆ ระหว่างร่วมระดมกึ๋นกันนะคะ

แสดงความคิดเห็น