บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

วันที่ 10-11 มกราคม 2567 ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และทีมงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference-PULINET 2024) Better libraries: Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow) ณ อาคารพลเอกสำเภาชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์บรรณสารและการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
บุคลากรของสำนักวิทยบริการได้ร่วมและนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 4 ผลงาน และประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 1 ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่
🏆รางวัลระดับดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คมกริช รุมดอน, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, จุฑารัตน์ ปานผดุง, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, นุสรา โต๊ะเซะ, คณิศร รักจิตร, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, ขวัญเนตร ปุญญถาวร, อนันต์ คาเรง และอิฮซัน สือแต
🏅 รางวัลระดับชมเชย เรื่อง การนำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มาสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ
สมบัติ นพจนสุภาพ, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง, ไพล ไชยชนะ, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อิสมะแอ วานิ และศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ขอแสดงความยินดีและเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่ง
แสดงความคิดเห็น