คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2558 คลิก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2559 คลิก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2564 คลิก