ขอเชิญร่วมกิจกรรม โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 4!!!

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

ในครั้งนี้จะมีผลงานนวัตกรรมที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 14 ผลงาน ดังนี้

ลำดับ Idea Suggestion เจ้าของ Idea
1 ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา รวีวรรณ/ภัทธ์/ศลิษา
2 AV Self –Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code นิรมิตร์/กิตติศักดิ์
3 Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สุภาวดี/กิตติศักดิ์/กมลทิพย์
4 ระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่จอ OPAC กิตติศักดิ์/แวมูฮามะ/ฟิกรี
5 Reuse Bag @JFK พนิตา/อาพร/แน่งน้อย
6 จัดการและบริการหนังสือที่มีซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ จันทิมา/ถกลรัตน์/สุภาวดี/นุสรา
7 ล้อรถเข็นหนังสือลดเสียง รัชนก/อนุสรณ์/เสริญ
8 เศษวัสดุเพิ่มมูลค่า อนุสรณ์
9 OAIKM เว็บไซต์การจัดการความรู้แบบอินเทอร์เอคทีฟ ณัฐณรงค์
10 QR Code เช็คชื่อ 5 ส อดุลย์/อำนาจ
11 ที่ขลิบซองกาแฟ ณัฐนันท์/อนุสรณ์
12 ระบบ OAR Smart Office (งานพัสดุ) มนทิรา/รอนีย๊ะ/ชารีฟ
13 จัดเก็บวารสารล่วงเวลา รัชนี/อัญชลี/อรอนงค์
14 Kids for Learning ลาตีปะ/มูฮัมมัดซากี

และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่นได้ประเมินการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับที่ https://evaluation.oas.psu.ac.th/show.php?id=228 แล้วพบกัน

แสดงความคิดเห็น