ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 67

ขอเชิญชวนชาวสำนักวิทยบริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม Idea Suggestion ประจำปีงบประมาณ 2567 ในงานระดมกึ๋น วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลาน INNOVATION ห้องโสตทัศนวัสดุ ขั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

กำหนดการวันที่ 1
14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น.
13.45 น. ผอ.กล่าวเปิดมอบนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมสำนักปี 67 เพื่อเป็นแนวทางในการระดมความคิดสร้างนวัตกรรม
14.00 น. บุคลากรร่วมระดมกึ๋น โดยจัดกลุ่มตามสายงาน เพื่อร่วมสะท้อนปัญหาหน้างานเพื่อระดมกึ๋นออกแบบไอเดียแก้ไขปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรม (กลุ่มละ 3-4 คนพร้อมไอทีประจำกลุ่มละ 1 คน)
15.00 น. กลุ่มงาน Design Thinking นำเสนอชิ้นงานที่จะพัฒนาเป็นนวัตกรรมจริง
16.00 น. สรุปหัวข้อ Idea Suggestion และปัญหาที่ได้
หมายเหตุ : พร้อมรับประทานอาหารว่างระหว่างร่วมระดมกึ๋น

กำหนดการวันที่ 2
21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น.
13.45 น. แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิด Idea Suggestion พอสังเขป ผู้บริหารและบุคลากรให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
หมายเหตุ : มีนศ.สาขาการจัดการสารสนเทศชั้นปีที่ 2 รายวิชาวิเคราะห์ออกแบบระบบเข้าร่วมสังเกตุการณ์ เพื่อฝึกออกแบบระบบด้วย

แสดงความคิดเห็น