ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking

ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking โดยทีมวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. วันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ (ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสำนักวิทยบริการเท่านั้น) แล้วพบกัน

แสดงความคิดเห็น