การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อเสริมทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอย่างเป็นระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อเสริมทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอย่างเป็นระบบ โดยทีมวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.  จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

แสดงความคิดเห็น