JFK Shop click

JFK Shop click

screenshot-www.facebook.com-2021.08.11-16_54_09
ID: IN001732702052564
ชื่อเรื่อง JFK Shop click
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอโดย กุลวดี สาระพร
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เมื่อบรรณารักษ์ได้รับรายชื่อหนังสือมาจากสำนักพิมพ์และต้องส่งให้ผู้ใช้บริการเลือก จะใช้วิธีส่งเมล์รายชื่อหนังสือไป และให้ผู้ใช้บริการเพิ่มลงใน Google sheet แต่ก็เกิดปัญหา ดังนี้

1.ผู้ใช้บริการลบรายชื่อของคนอื่นโดยมิตั้งใจ

2.ไม่สามารถจำกัดจำนวนการเลือกของผู้ใช้บริการได้

3.ผู้ใช้บริการมักไม่เรียงลำดับความสำคัญทำให้มีปัญหาในการพิจารณาและควบคุมงบประมาณ

4.บรรณารักษ์ใช้เวลานานในการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งให้สำนักพิมพ์

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำโปรแกรมที่สามารพให้ผู้ใช้เลือกรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถจัดลำดับได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ใช้บริการสามารถเลือกทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกขึ้น

2.ผู้ใช้บริการสามารถทราบผลการเสนอแนะได้

3.บรรณารักษ์สามารถทำงานได้ง่ายและสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เพื่อตอบสนองการให้บริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ชารีฟ ลามาก , กุลวดี สาระพร , นุสรา โต๊ะเซะ
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 20 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ดำเนินการสร้างนวัตกรรม