OAR VR ระบบสำนักวิทยบริการเสมือนจริง

ชื่อผลงาน OAR VR ระบบสำนักวิทยบริการเสมือนจริง
เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

ในภาคการศึกษา 1/2564  หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตปัตตานีต้องปิดพื้นที่ให้บริการ รวมถึงสำนักวิทยบริการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการต่าง ๆ ดังนั้นรูปแบบการให้บริการที่เป็นแบบ Onsite ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ Online ทั้งหมด เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปในการเข้าถึงบริการ

จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดงานวิจัยเรื่อง OAR VR ระบบสำนักวิทยบริการเสมือนจริงที่จะรวบรวมบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ การอบรม ช่องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมต่าง ๆ มาให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกเหมือนได้มาใช้บริการที่สำนักวิทยบริการในสถานที่จริง

เอกสารผลงาน