นิทรรศการสำนักงานสีเขียวเสมือนจริงของสำนักวิทยบริการ

ชื่อผลงาน นิทรรศการสำนักงานสีเขียวเสมือนจริงของสำนักวิทยบริการ
เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • อนันต์ คาเรง
  • จอมใจ เพชรกล้า
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ได้รางวัลระดับดีมาก เหรียญเงิน ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประกาศสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน จึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง มาพัฒนาเป็นระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ เพื่อช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม