การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก

ชื่อผลงาน การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก
เสนอโดย จันทิมา จริยวัตกุล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • จันทิมา จริยวัตกุล
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความพึงพอใจ ความต้องการของ บุคคลภายนอก และความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ขอบเขต รูปแบบวิธีการ และระเบียบในการ ให้บริการแก่บุคคลภายนอก กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 275 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.966 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นเพศหญิง มีอายุ10 – 20 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาอายุ 21-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สิ่งจูงใจที่มาใช้ห้องสมุดเพราะมีทรัพยากร สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ มีความถี่ในการเข้าใช้ไม่แน่นอน ใช้ห้องสมุด 1-2 ชั่วโมง/วัน และมาใช้ห้องสมุดในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าทรัพยากร สารสนเทศและบริการที่ต้องการอยู่ที่ไหน มีความพึงพอใจในการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากร สารสนเทศ และมีความต้องการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก
2. บุคคลภายนอกเห็นด้วยด้านนโยบายการให้มีบริการแก่บุคคลภายนอกมาใช้บริการ ได้และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ชุมชน ด้านขอบเขตการ ให้บริการพบว่าห้องสมุดควรให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ด้านรูปแบบวิธีการ ให้บริการพบว่าควรจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย ด้านระเบียบการให้บริการพบว่าควรจัดให้มีระเบียบเพิ่มให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น ด้านการให้บริการทุกหน่วยของห้องสมุด

เอกสารผลงาน