การศึกษาพัฒนาประตู RFID

ชื่อผลงาน การศึกษาพัฒนาประตู RFID
เสนอโดย อิฮซัน สือแต
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • อมรพรรณ พัทโร
  • ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
  • บัสซาม อุมาลี
  • มัรวาน จูแซ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การศึกษาพัฒนาประตู RFID เพื่อใช้ในการตรวจสอบการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ