การพัฒนาระบบประตู

ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบประตู
เสนอโดย อิฮซัน สือแต
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • อมรพรรณ พัทโร
  • จอมใจ เพชรกล้า
  • ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
  • บัสซาม อุมาลี
  • มัรวาน จูแซ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การพัฒนาระบบประตูอัตโนมัต มีที่มาจากแนวคิดในการตรวจสอบการเข้า-ออก สำนักงาน ด้านประตูสำนักงานบริหารสำนักวิทยบริการ ซึ่งมีผู้เข้าออก ทั้งบุคลากรของสำนักวิทยบริการ และผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้ามาติดต่อสำนักวิทยบริการ โดยในส่วนบุคลากรจะมีการเข้าออกทั้งในวัน เวลา ราชการ และนอกเวลาราชการ เดิมมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เปิด ปิดประตูตามเวลาที่กำหนด ส่วนผู้ใช้บริการ จะสามารถเข้าใช้บริการได้เฉพาะเวลาที่เปิดบริการเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้มีการตรวจสอบการเข้าใช้บริการได้

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ