Auto payment service : ชำระเงินค่าบริการสารสนเทศอัตโนมัติ

Auto payment service : ชำระเงินค่าบริการสารสนเทศอัตโนมัติ

Screenshot 2023-04-26 203839

ID 1106

เสนอโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันการรับเงินค่าบริการต่างๆ
ของห้องสมุดจะจัดเก็บโดยให้เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้บริการหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะนำเงินมาส่งที่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อสรุปยอดบัญชีรายวันและนำส่งงานการเงินวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งพบปัญหาคือ
1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องสำรองเงินทอนให้ผู้ชำระเงิน
2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ได้รับชำระและนำส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสิ้นเปลืองเวลาในการเขียนใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ และนำส่งเงิน
4. เจ้าหน้าที่การเงินสิ้นเปลืองเวลาในการตรวจสอบบัญชีเงินนำส่ง
5. ผู้ใช้บริการต้องนำเงินมาชำระค่าบริการที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เท่านั้น
6. ผู้ใช้บริการถูกต้องลิดรอนสิทธิ์ในการรับบริการห้องสมุด

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดเก็บเงินค่าบริการต่างๆของห้องสมุดผ่านการชำระเงินอัตโนมัติ OR code ขั้นตอนคือ
1. ศึกษาการทำธุรกรรมโดยการใช้ระบบ QR code
2. ศึกษาระบบการแจ้งหรือเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
3. ศึกษาการนำส่งหรือการจัดทำบัญชีรายรับค่าบริการต่างๆ ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กับงานการเงินวิทยาเขตปัตตานี
4. จัดทำขั้นตอนการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ของหอสมุดฯ โดยใช้ระบบ QR code
5. สำรวจความคิดเห็นของบุคลากร(ผู้ให้บริการ)และผู้ใช้บริการหอสมุด(ผู้รับบริการ)
6. สรุปผลการสำรวจพัฒนาปรับปรุง
7. ทดลองใช้งาน
8. สรุปปัญหาพัฒนาปรับปรุง
9. ประชาสัมพันธ์การใช้งาน
10. จัดอบรมการใช้งานแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
11. สำรวจความพึงพอใจ
12. พัฒนาปรับปรุง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถชำระค่าบริการต่างๆของห้องสมุดได้ทุกที่ทุกเวลา
2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่อง
3. ลดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บค่าบริการห้องสมุดของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าการเงิน
4. เพิ่มคุณภาพการให้บริการห้องสมุดให้ทันโลกเทคโนโลยี

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการสารสนเทศโดยการช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วทั้งแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย