โปรแกรมช่วยเขียนสารบัญ Tag 505

โปรแกรมช่วยเขียนสารบัญ Tag 505

2022-04-21 115733

ID 2423

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

บุคลากรฝ่ายหอสมุดฯ ที่ไม่มีทักษะความชำนาญในการบันทึกข้อมูลสารบัญ tag 505 ลงใน Work Sheet ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามหลักการลงรายการที่ถูกต้อง จะประสบปัญหาข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้การทำงานล่าช้า

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างข้อมูลสารบัญของหนังสือ สำหรับบันทึกที่ tag 505 ของการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยให้การบันทึกข้อมูลสารบัญทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลได้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว