รายวิชา 017-201 ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

รายวิชา 017-201 ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

Screenshot 2023-05-03 161044

ID 4494

เสนอโดย จุฑารัตน์ ปานผดุง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

การเปิดสอนรายวิชาห้องสมุดดิจิทัลและนวัติกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงความรู้จากความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพของบุคลากรสำนักวิทยบริการ ทั้งฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้นักศึกษาสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การบริการสารสนเทศและสือการเรียนรู้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม