OAR Smart Office (งานนโยบายและแผน)

OAR Smart Office (งานนโยบายและแผน)

สกรีนช็อต 2022-05-03 114013

ID 1902

เสนอโดย นางสาวซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ยังไม่มีข้อมูลด้านแผนปฏิบัติการ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ต้องการเพิ่มข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี แต่ละปี

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว