การพัฒนาระบบประตูสำนักงานบริหาร

การพัฒนาระบบประตูสำนักงานบริหาร

feature_img

ID 4890

เสนอโดย อิฮซัน สือแต,มัรวาน จูแซ, อมรพรรณ พัทโร, จอมใจ เพชรกล้า, บัสซาม อุมาลี, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ประตูสำนักงานบริหารสำนักวิทยบริการ ซึ่งมีผู้เข้าออก ทั้งบุคลากรของสำนักวิทยบริการ และผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้ามาติดต่อสำนักวิทยบริการ โดยในส่วนบุคลากรจะมีการเข้าออกทั้งในวัน เวลา ราชการ และนอกเวลาราชการ หากเป็นเวลานอกราชการบุคลากรจะใช้กุญเเจในการเข้าห้อง

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลทั้งบุคลากรและผู้ใช้บริการที่เดินทางเข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการเข้าใช้พื้นที่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้อาคาร
  2. ตรวจสอบย้อนหลังกรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย
  3. ลดปัญหาอัตรากำลังที่ลดลง ต่อการจัดคนคอยเปิดปิดประตู
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

พัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่การเป็นสำนักวิทยบริการดิจิทัล

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว