คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

person

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ระดับบุคคลดีเด่น
ปีงบประมาณ
อีเมล oar@psu.ac.th
ตำแหน่ง ไม่ระบุ
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ประวัติ

คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   ประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   รองประธานกรรมการ
3. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้   กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา   กรรมการ
6. เลขานุการสำนักวิทยบริการ   กรรมการ
7. นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ สินธุระหัส กรรมการ
3. นางสาวจอมใจ เพชรกล้า กรรมการ
4. นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง กรรมการ
5. นายมูฮัมมัดซากี บูละ กรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม กรรมการ
7. นายอนุภาพ ด้วงนิ่ม
8. นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว กรรมการและเลขานุการ