TOR

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สำนักวิทยบริการ

ID: IN001636305072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จอมใจ เพชรกล้า
เมื่อ 05-07-2559
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)