รีไซเคิล

Bags From Waste

ID: IN002690207072559
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย ลาตีปะ แวเล๊าะ
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

สิ่งประดิษฐ์จากโสตทัศนูปกรณ์ “ไซเบอร์เก็บขยะ”

ID: IN000370807072559
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย ณัฐณรงค์ วิทยธาดา
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

ไม้เช็ดกระจกอัจฉริยะ

ID: IN000371216032564
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ 5 ส.
เสนอไอเดียโดย สมศักดิ์ รัตนน้อย
เมื่อ 16-03-2564
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)