หาหนังสือไม่เจอ

ID: 003348016112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย นูรียะห์ ดาแซ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001036805022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)