ผู้ใช้ไม่ทราบเวลาปิดบริการของห้องสมุด

ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)