ผู้ใช้บริการห้องสมุดลดน้อยลง

โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)

ID: IN000412816032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง

 

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

ID: IN001644516032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง

 

ระบบสถิติบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าใช้ห้องสมุด

ID: 001087815112561
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นายภัทธ์ เอมวัฒน์
เมื่อ 15-11-2561
สถานะ เลือก

 

AV Self-Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code

ID: IN000642505022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง