ผู้ใช้บริการหาหนังสือไม่พบ

ID: IN003109305022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กมลทิพย์ หลงหา
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000422517032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)