ถ่ายเอกสารทั้งเล่ม

ID: IN001036805022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)