ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

การทำบัตรสมาชิกหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

ID: IN000427428112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
เมื่อ 28-11-2561
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

MMT – Monday Morning Talk

ID: IN000368722032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
เมื่อ 22-3-2560
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

เสียงสามภาษา

ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 22 มีนาคม 2560
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

ID: 0004225
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 16-12-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

OAR SMART OFFICE (งานการเงิน)

ID: 000414416112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
เมื่อ 16-11-2561
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

OAR Channel Android Application

ID: 001451616112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นายวิษณุ เพชรประวัติ ,นายชารีฟ ลามาก
เมื่อ 16-11-2561
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ID: 001644516112018
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
เมื่อ 16-11-2018
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

โครงการประกวด “ไอเดียเยาวชนคน GEN Z”

ID: IN001644516032564
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย ศลิษา, นริศรา, ศิริรัตน์, กลสมรรถ
เมื่อ 16-03-2564
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 16 พย. 2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

บริการช่วยค้นหาบทความวารสาร

ID: IN000369207022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
เมื่อ 07-02-2561
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)