ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ID: IN001732702052564
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กุลวดี สาระพร
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001644516032564
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย ศลิษา, นริศรา, ศิริรัตน์, กลสมรรถ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN000427428112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: 001644516112018
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: 001451616112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นายวิษณุ เพชรประวัติ ,นายชารีฟ ลามาก
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: 000414416112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN001036907022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย รักชนก ผ่องอำไพ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000369207022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)