ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

การทำบัตรสมาชิกหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

ID: IN000427428112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
เมื่อ 28-11-2561
สถานะ ว่าง

 

MMT – Monday Morning Talk

ID: IN000368722032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
เมื่อ 22-3-2560
สถานะ ว่าง

 

เสียงสามภาษา

ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 22 มีนาคม 2560
สถานะ ว่าง

 

กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

ID: 0004225
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 16-12-2561
สถานะ เลือก

 

OAR SMART OFFICE (งานการเงิน)

ID: 000414416112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
เมื่อ 16-11-2561
สถานะ ว่าง

 

OAR Channel Android Application

ID: 001451616112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นายวิษณุ เพชรประวัติ ,นายชารีฟ ลามาก
เมื่อ 16-11-2561
สถานะ ว่าง

 

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ID: 001644516112018
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
เมื่อ 16-11-2018
สถานะ ว่าง

 

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 16 พย. 2561
สถานะ เลือก

 

บริการช่วยค้นหาบทความวารสาร

ID: IN000369207022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
เมื่อ 07-02-2561
สถานะ ว่าง

 

รถเข็นหนังสือลดเสียง

ID: IN001036907022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย รักชนก ผ่องอำไพ
เมื่อ 07-02-2561
สถานะ เลือก

 

ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

ID: IN000368705022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก

 

ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Automatic Doors)

ID: IN001036705022561
เสนอไอเดียโดย เสริญ ช่วยชำแนก
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง

 

AV Self-Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code

ID: IN000642505022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง

 

บริการช่วยการเข้าถึงฐานข้อมูลหนังสือสำรองโดยใช้ QR Code

ID: IN003109305022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กมลทิพย์ หลงหา
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง

 

Auto payment service : ชำระเงินค่าบริการสารสนเทศอัตโนมัติ

ID: IN001218605022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง

 

Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ID: IN001036805022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง

 

Reused Bag @JFK

ID: IN000427405022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก

 

หนังสือที่มี ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ

ID: IN000422505022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก