การใช้งานทรัพยากรน้อย

ID: IN163216112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กุลวดี ทัพภะ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN001036805022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000642505022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)