การปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน หลายขั้นตอน

ID: IN370313062561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศิริรัตน์ เมืองแมน
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: 001218623022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001218605022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN000369716032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย นิติพร สุนทรนนท์, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN000369216032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, นิติพร สุนทรนนท์, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN000414416032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)