การปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน หลายขั้นตอน

ระบบ OAR Smart Office (งานพัสดุ)

ID: 001218623022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
เมื่อ 23-02-2561
สถานะ เลือก

 

ปฏิทินระเบียบที่ควรรู้

ID: IN000414416032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง

 

ระบบลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่งานบริการสารสนเทศ

ID: IN000369216032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, นิติพร สุนทรนนท์, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง

 

ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2

ID: IN000369716032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย นิติพร สุนทรนนท์, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง

 

การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบทความวารสารออนไลน์ด้วย QR Code

ID: IN370313062561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศิริรัตน์ เมืองแมน
เมื่อ 13062561
สถานะ ว่าง

 

Auto payment service : ชำระเงินค่าบริการสารสนเทศอัตโนมัติ

ID: IN001218605022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง