สถิติข้อมูลในระบบ

จำนวน Idea Suggestion 86 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestion กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 45 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestion กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 8 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestion กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 40 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestion กลุ่มผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ 36 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestion กลุ่มความปลอดภัย 3 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestion กลุ่มสิ่งแวดล้อม 10 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestion กลุ่ม 5 ส. 6 เรื่อง
 • จำนวนคลังปัญหา 33 เรื่อง
  จำนวน โครงการนวัตกรรม 34 โครงการ
 • จำนวน โครงการนวัตกรรม ปี 2559 12 โครงการ
 • จำนวน โครงการนวัตกรรม ปี 2560 10 โครงการ
 • จำนวน โครงการนวัตกรรม ปี 2561 11 โครงการ
 • จำนวน โครงการนวัตกรรม ปี 2562 0 โครงการ
 • จำนวน โครงการนวัตกรรม ปี 2563 0 โครงการ
 • จำนวน โครงการนวัตกรรม ปี 2564 0 โครงการ
 • จำนวน โครงการนวัตกรรม ปี 2565 0 โครงการ
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรม 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 1 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรม ระดับประเทศ 0 คน

 • ข้อมูลล่าสุด 2022-01-29 19:57:18 น.