Contact everytime

Contact everytime

feature_img
ID: IN001218617032560
ชื่อเรื่อง Contact Everytime
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คลังปัญหา
เสนอโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ
เสนอเมื่อ 17-03-2560

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าที่ หน้าที่ในที่ทำงาน หน้าที่ดูแลครอบครัง บิดามารดา ลูก สามี เพื่อน สังคม เมื่อหน้าที่มีอยู่มากมายจนกลายเป็นเหมือนภาระ เราจะทำอย่างไรให้สามารถจัดการกับภาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่ทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบจดตารางงาน และการติดต่อประสานงานพร้อมกันของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรมีการบันทึกตารางงานและกิจกรรมประจำวันที่สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานติดต่อและการทำงานร่วมกัน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล