Wireless HDMI

Wireless HDMI

ID: IN000371516032560
ชื่อเรื่อง Wireless HDMI
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
คลังปัญหา
เสนอโดย อดุลย์ วันสุไลมาน
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
เสนอเมื่อ 16-03-2560

รายละเอียด Idea Suggestion

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล