save energy

save energy

ID: IN000370522032560
ชื่อเรื่อง ระบบเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำแบบอัตโนมัติ
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอโดย สมบัติ นพจนุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

1.เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำเมื่อเปิดบริการ

2.เจ้าหน้าที่ลืมปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำเมื่อปิดสำนักงาน

3.ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่มีผู้ใช้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเปิดอัตโนมัติเมื่อมีผู้เข้าใช้ และจะปิดเมื่อไม่มีผู้เข้าใช้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดเวลาการเปิดปิดไฟฟ้าในห้องน้ำ

2.ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

3.ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: สมบัติ นพจนสุภาพ
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 8 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล