OAR Statement Box

OAR Statement Box

ideas3
ID: IN000429522032560
ชื่อเรื่อง OAR Statement Box
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ
เสนอเมื่อ 22-03-2560

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ
  1. ค้นหาคำสั่งของสำนักวิทยบริการย้อนหลัง ไม่เจอ
  2. ตรวจสอบคำสั่งยาก
  3. ไม่มีแหล่งรวบรวมคำสั่ง
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
  1. พัฒนาระบบเก็บคำสั่งสำนักวิทยบริการ เป็นรายปี
  2. สามารถค้นหาคำสั่งโดยใช้ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง วันที่ออกคำสั่ง ชื่อบุคลากร ปี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีแหล่งรวบรวมคำสั่ง
  2. สะดวกในการค้นหา
  3. ลดการใช้กระดาษ
  4. บุคลากรสามารถค้นคำสั่งได้จากระบบ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล