OAR SMART OFFICE (งานการเงิน)

OAR SMART OFFICE (งานการเงิน)

ID: 000414416112561
ชื่อเรื่อง OAR SMART OFFICE (งานการเงิน)
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ด้วยงานการเงินและบัญชี สำนักวิทนยริการ ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินงานให้เป็นระบบครอบคลุมภาระงาน  เช่น การจัดเก็บและรายงานข้อมูลด้านสารสนเทศทั้งรายรับ-รายจ่าย เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนบริหารด้านงบประมาณและการบริหารงานสำนักวิทยบริการ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำระบบ OAR SMART OFFICE  (งานการเงิน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินการ (การจัดเก็บและการรายงานข้อมูล)
  2. เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: วิชญาพร เฟื่องฟูขจร , บุคลากรสำนักงานเลขานุการ , บุคลาการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา (ผู้ที่เกี่ยวข้อง) , บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี้ (ผู้ที่เกี่ยวข้อง) , นายชารีฟ ลามาก
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 24 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล