Bags From Waste

Bags From Waste

feature_img
ID: IN002690207072559
ชื่อเรื่อง Bags From Waste
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอโดย ลาตีปะ แวเล๊าะ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ให้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป เช่น งานผลิตเอกสารคำสอน งานพิมพ์ไวนิล สติ๊กเกอร์ เป็นต้น จากการปฏิบัติงานทำให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น แผ่นไวนิล เศษกระดาษ ซึ่งนำไปใช้งานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อได้
ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงคิดนำเศษไวนิลเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1. เพื่อประยุกต์สิ่งของเหลือใช้ให้มีคุณค่ามากขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ลดปริมาณขยะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 บุคลากรได้มีไอเดียใหม่ๆมาเสนอในงานออกแบบ
 บุคลากรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ลดปริมาณขยะภายในสำนักงาน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล