Automatic Transfer Switch

Automatic Transfer Switch

ID: IN000370516112561
ชื่อเรื่อง Automatic Transfer Switch
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอโดย สมบัติ นพจนุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริการผ่านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ในการนี้จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา ในปัจจุบันสำนักฯก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง แต่ในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังเป็นแบบระบบแมนนวล ซึ่งหากว่าเกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงที่ปิดสำนักงาน ก็จะทำให้ไม่มีระบบไฟฟ้ามาจ่ายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกผ่านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ประกอบกับในปีนี้ทางสำนักฯได้รับการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาด 420,000 บีทียู ทำให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้เหลืออยู่ จึงได้เกิดแนวคิดนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาดัดแปลงและปรับปรุง ทำเป็นอุปกรณ์ตัดต่อระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดชั่วโมงการขัดข้องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

2.ลดภาระและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เปิดบริการในยามไฟฟ้าขัดข้องในช่วงกลางคืน

3.เป็นการนำอุปกรณืไฟฟ้าเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

4.ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบการตัดต่อไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: นายสมบัติ นพจนสุภาพ , นางพัชรี นพจนสุภาพ , นายอิสมะแอ วานิ , นายไพล ไชยชนะ
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 20 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ยื่นเสนอโครงการ