โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)

โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)

feature_img
ID: IN000412816032560
ชื่อเรื่อง โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอโดย จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอเมื่อ 16-03-2560

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

จากปัญหาที่พบว่าในปัจจุบันมีการอ่านหนังสือน้อยลง/ไม่ชอบอ่านหนังสือ จึงต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ โดยการพูดคุย เล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยตอบคำถาม พูดคุย สาธิต และเล่าเรื่องราวให้นักอ่าน นักค้นคว้าได้เรียนรู้ ได้เปิดหน้ากระดาษมีชีวิต และแบ่งปันความรู้สึก นับว่าเป็นวิธีใหม่ของการเรียนรู้ เช่น ด้านการวิจัย ด้านสุขภาพ การเรียนภาษาอังกฤษ การทำธุรกิจออนไลน์ พืชสมุนไพร อาหารพื้นเมือง และงานประดิษฐ์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

  • สอบถามความต้องการ Human Book จากผู้ใช้
  • จัดทำกำหนดการ วัน+เวลา ในแต่ละภาคเรียน
  • จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
  • การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
  3. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล