โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

feature_img
ID: IN001644516032560
ชื่อเรื่อง โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศ ณ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และอบรมผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่บริการนี้เป็นการให้บริการเชิงลึก และเชิงรุก จัดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสารสนเทศที่เรามีอยู่ถึงที่ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยตรง เจาะจง และเชิงลึก

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

อาจารย์เป็นผู้เขียนใบสั่งสารสนเทศ จากนั้นนักศึกษานำใบสั่งมาให้บรรณารักษ์ โดยมีการกำหนดขอบเขตของใบสั่งล่วงหน้า ประกอบด้วย การสืบค้นเรื่องต่างๆ การเขียนบรรณานุกรม และรายการอ้างอิง การตรวจ Turn it in และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ บรรณารักษ์จะเตรียมข้อมูลพร้อมใช้ไว้บริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง
  • เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล