เสียงสามภาษา

เสียงสามภาษา

ID: IN001662722032560
ชื่อเรื่อง เสียงสามภาษา
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คลังปัญหา
เสนอโดย ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอเมื่อ 22032560

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันหอสมุดมีบริการเปิด-ปิดบริการแต่ละช่วงไม่เหมือนกัน จึงประสบปัญหาผู้ใช้ไม่ทราบเวลาปิดบริการ และมักจะมาสอบถามเจ้าที่อยู่บ่อยๆ โดยก่อนเวลาปิดบริการในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะเปิดเพลงบรรเลงห่อนห้องสมุดปิดบริการ 15 นาที เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าใกล้ถึงเวลาปิดบริการแล้ว แต่ปัญหาในการเปิดเพลงบรรเลงนั้นก็เป็นการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างไม่ชัดเจนว่าเปิดเพื่อเหตุใด

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เปลี่ยนรูปแบบจากการเปิดเพลงบรรเลง เป็นไฟล์เสียงประกาศ โดยใช้ข้อความสื่อสารกับผู้ใช้บริการเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู

“เรียนผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ หอสมุดฯ จะปิดบริการในอีก 15 นาที หากท่านต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถติดต่อได้ที่บริการยืม-คืน ชั้น 1”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดการปะทะกับผู้ใช้บริการในความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
  2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง
ผู้พัฒนานวัตกรรม: งานบริการสารสนเทศ
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล