ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2

ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2

feature_img
ID: IN000369716032560
ชื่อเรื่อง ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอโดย นิติพร สุนทรนนท์, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอเมื่อ 16-03-2560

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ใช้แรงงานคนในการขนทรัพยากรสารสนเทศ จากชั้น 1 สู่ ชั้น 2 (ตึกเก่า) ทำให้เสียเวลา ได้ปริมาณงานน้อย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำลิฟท์ขนทรัพยากร จากชั้น 1 สู่ ชั้น 2 (ตึกเก่า) โดยใช้แรงงานคนผ่านการปั่นจักรยานออกกำลังกาย / โซล่าเซลล์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดภาระการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้แรงงานคน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. ได้นวัตกรรมใหม่
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล