ระบบวางแผนการใช้พัสดุ

ระบบวางแผนการใช้พัสดุ

feature_img
ID: IN001218607072559
ชื่อเรื่อง ระบบวางแผนการใช้พัสดุ
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานมีไม่เพียงพอ ล้าสมัย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำข้อมูลพัสดุที่มีอยู่ ประวัติการเบิกจ่ายพัสดุ วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการใช้พัสดุของแต่ละงาน/โครงการ จัดทำแผนการใช้พัสดุระยะสั้น ระยะยาว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการทางาน ทันสมัย มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และทันเวลา
2. สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงความต้องการใช้งาน ทันเวลา ลดต้นทุนการจัดซื้อ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล