ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

feature_img
ID: 001644516112018
ชื่อเรื่อง ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบัน บริการยืมระหว่างห้องสมุด มีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ใช้บริการจะต้องมากรอกแบบฟอร์มคำขอที่บริการตอบคำถาม จากนั้นบรรณารักษ์รับคำขอและส่งคำขอไปยังห้องสมุดที่ผู็ใช้บริการร้องขอ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการการยืมได้ด้วยตนเอง ต้องรอให้บรรณารักษ์โทรแจ้ง หรือต้องโทรกลับมาถามยังห้องสมุดเอง นอกจากนี้ทุกครั้งที่เขียนคำขอหอสมุดต้องสิ้นเปลืองทรัพยกรกระดาษ และสิ้นเปลืองค่าโทรศัพท์ในการโทรแจ้งสถานะของการยืมแก่ผู้ใช้บริการ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบยืมระหว่างห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการสามารถกรอกคำขอออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการยืมได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดขั้นตอนในการเขียนคำขอ ผู้ใช้บริการสามารถกรอกคำขอจากที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาห้องสมุด
  2. ลดขั้นตอนการสอบถามสถานะการยืมจากห้องสมุด โดยผู็ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการยืมได้ด้วยตนเอง
  3. ลดทรัพยากรกระดาษ และค่าโทรศัพท์
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ , รวีวรรณ ขำพล , ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ , ภัทธ์ เอมวัฒน์
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 14 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล