ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

ideas3
ID: IN000368705022561
ชื่อเรื่อง ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอโดย รวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอเมื่อ 05-02-2561

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ
หอสมุดฯ มีการบริจาคหนังสือพิมพ์ให้นักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อการศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลและบุคลากรต้องใช้เวลาในการสรุปยอดบริจาคและการรายงานผล
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
จัดทำระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา ในการให้บริการนักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษา ผู้ให้บริการพิมพ์รหัสนักศึกษา ระบบจะปรากฏข้อความชื่อ-สกุล รหัส สาขาวิชา คณะ โดยอัตโนมัติ และบันทึกจำนวนฉบับ (ครั้งละไม่เกิน 10 ฉบับ) และวัตถุประสงค์การนำไปใช้ และสามารถรายงานผลจำนวนหนังสือพิมพ์ที่บริจาค
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดเวลาในการให้บริการ และการรวบรวมสถิติ ลดการใช้กระดาษในการทำแบบฟอร์ม
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก
ผู้พัฒนานวัตกรรม: นายภัทธ์ เอมวัฒน์ และ นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 24 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: เสร็จสิ้นโครงการ