พัฒนา Animation 3D เพื่อการศึกษา

พัฒนา Animation 3D เพื่อการศึกษา

feature_img
ID: IN001451605072559
ชื่อเรื่อง พัฒนา Animation 3D เพื่อการศึกษา
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอโดย วิษณุ เพชรประวัติ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนและการให้บริการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วิธีการ

ทำการพัฒนา Animation 3D เพื่อการศึกษา กระบวนการพัฒนาสื่อใช้แนวทาง ในการพัฒนา ADDIE Model มีลําดับการพัฒนาเป็น

5 ขั้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช้ (Implement) และการประเมินผล (Evaluation)

เป้าหมาย ได้สื่อ Animation 3D จำนวน 1 สื่อ

งบประมาณ 5000 บาท

กำหนดการแล้วเสร็จ ระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ดำเนินการ กลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สื่อ Animation 3D จำนวน 1 สื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการให้บริการการผลิตสื่อ Animation 3D

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล