พัฒนาสื่อ3มิติ “เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ”

พัฒนาสื่อ3มิติ “เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ”

feature_img
ID: IN002775607072559
ชื่อเรื่อง พัฒนาสื่อ3มิติ “เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ”
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอโดย อนุภาพ ด้วงนิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อ 3 มิติ นิทานอีสป หัวข้อ กากับเหยือกน้ำ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรและผู้สนใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และให้บุคลากรพัฒนา ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านแอนิเมชั่น 3 มิติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางด้านแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้สื่อในการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. การเรียนรู้ทางด้านแอนิเมชั่น 3 มิติ
  2. ได้สื่อในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ แอนิเมชั่น 3 มิติ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล