ปั่นเพื่อโลก

ปั่นเพื่อโลก

feature_img
ID: IN000370507072559
ชื่อเรื่อง ปั่นเพื่อโลก
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สำนักวิทยบริการได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป จึงได้ดำเนินการจัดหาเครื่องออกกำลังกายประเภทต่างๆไว้เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการปฏิบัติภารกิจประจำวันและเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรและผู้ใช้บริการ แต่เพื่อให้ผู้ที่มาออกกำลังกายได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมถึงการลดภาวะโลกร้อน ทางสำนักฯได้มีแนวคิดต่อยอดผลจากการออกกำลังกาย  นอกจากเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้อีก โดยการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปั่นจักรยาน โดยนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ต่อเข้าระบบไฟฟ้าของสำนักฯต่อไป

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

.ออกแบบและประมาณเครื่องปั่นจักรยานผลิตไฟฟ้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และลดภาวะการเจ็บป่วยลง
  2. รณรงค์นโยบายห้องสมุดสีเขียวและมหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนการร่วมลดภาวะโลกร้อน
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตพลังงานทดแทน
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล