ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Automatic Doors)

ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Automatic Doors)

feature_img
ID: IN001036705022561
ชื่อเรื่อง ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Automatic Doors)
เสนอโดย เสริญ ช่วยชำแนก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอเมื่อ 05-02-2561

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ประตูทางเข้าห้องสมุดฯ ปัจจุบันการผ่านเข้า ออก ต้องใช้แรงผลักหรือดึงให้เปิดออกจึงจะผ่านไปได้ ต้องใช้แรงมาก ซึ่งไม่สะดวกกับผู้ใช้ที่มีสัมภาระมาก และผู้ใช้ที่ไม่แข็งแรง

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เปลี่ยนจากวิธีผลักหรือดึงเป็นแบบเลื่อนอัตโนมัติ

โดยนำประตูเดิมติดตั้งกับรางควบคุมระบบประตูเลื่อน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ไม่ต้องใช้แรงผลัก
  • การเข้าออกสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว
  • ลดการแพร่เชื้อโรค
  • ประหยัดเวลาในการเปิด ปิด
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
  • ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานจุดทางเข้าห้องสมุด

 

 

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

-สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
-สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
-ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง
ผู้พัฒนานวัตกรรม: 1. นายเสริญ ช่วยชำแนก , 2. นางสาวรักชนก ผ่องอำไพ , 3. นางพัชรี นพจนสุภาพ
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 24 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ยื่นเสนอโครงการ